تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی آمل

پروژه : تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آمل ( به روش UAFB ) 

کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی مازندران 

پیمانکار ساختمانی و تجهیزاتی : شرکت فابست

دبی متوسط ورودی : 1700 متر مکعب در ساعت 

COD ورودی : 3000 میلی گرم در لیتر 

COD خروجی : 200 میلی گرم در لیتر 

شرح : عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آمل ، اعم از تهیه نقشه های اجرایی ، تهیه متره و برآورد بر اساس فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت اجرای سازه ها و ابنیه تصفیه خانه ، اجرای سازه های ساختمانهای جنبی مورد نیاز تصفیه خانه ، اصلاح یکانهای مدول اول و خط بای پس و خروجی پساب تصفیه شده تا منبع پذیرنده ، محوطه سازی و هدایت آبهای سطحی و فضای سبز تصفیه خانه ، آبرسانی ، روشنایی محوطه تصفیه خانه ، تامین ترانس برق و تابلو سنجش ، تست ، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مکانیکی ، برقی ،  آزمایشگاهی و ابزار دقیق مورد نیاز مدول اول تصفیه خانه با لوله کشی و کابل کشی بهره برداری یکساله 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات