ستلر های فولاد سازی و کوره بلند شرکت ذوب آهن اصفهان

پروژه : انجام خدمات مهندسی ، تهیه و تدارک تجهیزات دو دستگاه ستلر یک دستگاه بمنظور سیکل آب گردشی تصفیه گاز کنتورها و یک دستگاه جهت جداسازی لجن سیکل آب تصفیه گاز کوره بلند شماره 3 در کارخانه ذوب آهن اصفهان بصورت EPC

کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان 

مشاور : مهندسین مشاور فراتحقیق سپاهان 

پیمانکار ساختمانی و تجهیزاتی : شرکت فابست 

ابعاد ستلر فولاد سازی : 20متر با عمق 6.25 متر

ابعاد ستلر کوره بلند : 24 متر با عمق 4.5 متر 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات