تعمیرات اساسی سیستم تزریق آب کارخانه اسفند

پروژه : تعمیرات اساسی سیستم تزریق آب کارخانه اسفند منطقه سیری به صورت EPC

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران 

پیمانکار : شرکت فابست 

شرح : انجام خدمات مهندسی ، تامین مواد و مصالح و تجهیزات و ماشین اتلات پروژه و عملیات اجرایی تعمیرات اساسی سیستم تزریق آب کارخانه اسفند منطقه سیری به صورت SPC

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات