بازسازی و نوسازی شبکه وارونه شویی

پروژه : بازسازی و نوسازی شبکه وارونه شویی فیلترهای سامانه تزریق آب کارخانه نصر جزیره سیری 

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران 

پیمانکار : شرکت فابست 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات