انجام کابل برگردان از نیروگاه قدیم به نیروگاه جدید در منطقه سیری

پروژه : انجام کابل برگردان از نیروگاه قدیم به نیروگاه جدید در منطقه سیری

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران 

پیمانکار : شرکت فابست 

 

نظرسنجی

می توانید نظر خود را در این قسمت وارد نماید.
امتیاز
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیحات

تماس با ما

نام
ایمیل

توضیحات